گزارش جلسات انجمن

جلسه اول

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 99/10/13

ساعت: 14

محل برگزاری: اتاق جلسات دبيرستان دخترانه

تعداد شرکت کنندگان:12

اسامی حاضرین و غایبین:خانمها : سهيلا يارمحمدي : مديريت  **** مرضيه ربيعيان : معاون آموزشي *** فاطمه بيسادي : معاون اجرايي *** زينب شمس: معاون پرورشي*** آزاده پارسا: رئيس انجمن***  فاطمه مومن : منشي جلسه *** منصوره اسلامي: عضو انجمن *** و آقايان رضا دوستعلي: نايب رئيس *** محمود وزير آبادي : نماينده منتخب *** مجيد ملكي : نماينده منتخب

گزارش / مصوبات

در اولين جلسه حضوري اعضاي انجمن اوليا و مربيان ابتدا به معارفه اشخاص پرداخته شد . و عضو انجمن سال گذشته از فعاليت ها و اقداماتي كه در سال گذشته انجام شده بود صحبت نمودند و به مشكلات موجود پرداختند.

تصاویر جلسه

               

 

فهرست