جلسه شوراي ديران دبيرستان دخترانه دوره دوم در روز شنبه  مورخ 1400/11/09 به صورت حضوري و مجازي برگزار گرديد. در اين جلسه مربوط به كليه دبيران پايه دهم و يازدهم و دوازدهم بود كه اكثر دبيران به صورت حضوري در جلسه حاضر شده بودند.

فهرست