هر كلاس ، هر درس يك هميار معلم

گروه بندي دانش آموزان كلاسها و مشخص كردن يك موضوع مرتبط با مطالب هر كتاب براي هر گروه و انجام تحقيقات علمي در مورد آن موضوع و نهايتا ارائه توسط نماينده هر گروه در كلاس. مطالب ارائه شده نتيجه تحقيق و آزمايش است نه خود مطالب كتاب.

فهرست