برگزاري اولين جلسه انجمن اوليا مربيان در سال تحصيلي 400-99

اولين جلسه انجمن اوليا و مربيان به صورت حضوري و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي با حضور مديريت مدرسه و موضوع هم انديشي با دبيران و اوليا جهت يافتن راهكارهاي موثر در راستاي كاهش استرس دانش آموزان در فضاي مجازي در تاريخ 99/11/2 برگزار گرديد.

فهرست