تاریخ برگزاری جلسه:

ساعت جلسه:

دستور کار جلسه: تعیین و انتخاب هیئت رئیسه انجمن اولیا و مربیان

کارگروه انجمن و زمانبندی روزهای برگزاری انجمن

اهم مذاکرات با توجه به عنوان های مورد بحث در دستور کار:

1- شروع جلسه با تلاوت قرآن کریم

2- صحیتهای مدیریت محترم ، سرکار خانم یارمحمدی پیرامون انتخابات انجمن و معرفی اعضای جدید انجمن

3-معرفی فردی همه اعضا و شرحی از سوابق کاری و فعالیت های اجتماعی خود

4-رای گیری و انتخاب رئیس و اعضای دیگر انجمن

5-تعینن کارگروههای :  بهداشتی- آموزشی- فرهنگی- خدماتی

6- تعیین روزهای انجمن و ساعت برگزاری

 

فهرست