این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از اعضای انجمن سال قبل و معرفی کاندیداهای جدید انجام پذیرفت و اولیای محترم با اعلام نطرات خود ،تعرفه های خود را داخل صندوق انداختند .با شمارش آرا و انتخاب اعضا اولین جلسه در تاریخ روز دوشنبه ۲۵ مهر برگزار و ضمن طرح کارگروه ها ،رییس،نایب رییس و منشی و سایر اعضا مشخص شدند.

فهرست