با آغاز اردیبهشت ماه از دانش آموزانی که پیش ثبت نام نموده اند مصاحبه به عمل می آید و ثبت نام انجام می شود.

فهرست