از ابتداي سال تحصيلي 400-99 تاكنون مجموعا 8 آزمون گزينه2 براي دانش آموزان دهم و يازدهم و دوازدهم و يك آزمون قلم چي براي دانش آموزان دوازدهم به صورت مجازي در روزهاي جمعه برگزار گرديده است.

نتيجه آزمونها توسط مسئولين پايه تحليل گرديده ، نقاط قوت و ضعف آنها مشخص شده و سپس نتيجه به خانواده ها ارائه گرديده است.

فهرست