همایش لبخند مهر ( ویژه برنامه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱) دهم مهرماه ویژه اولیا?

ارائه بسته آموزشی شامل تقویم اجرایی،برنامه هفتگی،پوشه آرشیو برنامه مطالعاتی،آیین نامه انضباطی?

کارگاه تخصصی مشاوره با حضور دکتر عمرانی در خصوص تعامل سازنده با نوجوان?

شرح چشم انداز فعالیت های آموزشی و اجراییات سالانه اعم از آزمونها،کارنامه،همایش ها?

شرح قوانین آموزشی و نوع عملکرد دبیران و دانش آموزان

فهرست