کادر اداری و اجرایی

معاون آموزشي

سرکار خانم مرضيه ربيعيان

معاون اجرايي

سرکار خانم فاطمه بيسادي

معاون پرورشي

سرکار خانم  رستگار

فناوری اطلاعات

سرکار خانم الهه نسراني

مسئول پايه دهم

سركار خانم  سبا بيات

روابط عمومي

سركار خانم  زينب كلانتري

مسئول پايه يازدهم

سركار خانم  گلناز آقا محسني

كمك مسئول پايه دهم

سركار خانم  هانيه اسلاملو

مسئول پايه دوازدهم

سركار خانم فاطمه سيد جوادي

كمك مسئول پايه يازدهم

سركار خانم  مهناز رودكي

معاون انضباطي

سركار خانم زهرا بيسادي

كمك مسئول پايه دهم

سركار خانم  مرم فروزان
فهرست