اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان

 رئيس انجمن : جناب آقای حیدر برهم

نائب رئيس انجمن : جناب آقای اسماعیلی

مسئول كميته آموزشي : جناب آقای محمدی تاج

منشي و رابط انجمن: سرکار خانم شهبازی

مسئول كميته مالي و عمراني: جناب آقای نیک خواه

مسئول كميته بهداشتي : جناب آقای وکیلی

فهرست