اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان

 رئيس انجمن : سرکار خانم دكتر آزاده پارسا

نائب رئيس انجمن : جناب آقای رضا دوستعلي

مسئول كميته آموزشي : جناب آقای حميد علي حسيني

منشي و رابط انجمن: سرکار خانم فاطمه مومن

مسئول كميته مالي و عمراني: جناب آقای محمود وزير آبادي

مسئول كميته بهداشتي : سرکار خانم  منصوره اسلامي

فهرست