برگزاري انتخابات انجمن اوليا و مربيان سال تحصيلي 400-99 به صورت مجازي

انتخابات انجمن اوليا و مربيان در سال تحصيلي جديد به صورت مجازي برگزار گرديد. قبل از برگزاري انتخابات اطلاعات اوليايي كه داوطلب كانديد شدن بودند به صورت مجازي جمع آوري گرديد. سپس اين اطلاعات در اختيار كليه اوليا قرار گرفت و انتخابات به صورت مجازي برگزار گرديد. و صد در صد اوليا در انتخابات شركت نمودند.

بعد از جمع آوري آراء در يك جلسه مجازي با اوليا منتخب ، رئيس و نائب رئيس و اعضاي ديگر انجمن مشخص گرديد

فهرست